Home

Věta o změně kinetické energie

Věta o změně kinetické energie Změna kinetické energie soustavy hmotných bodů mezi dvěma polohami je dána prací vnějších a vnitřních sil mezi těmito polohami. ri rc rci C mi x z y Pro centrální soustavu souřadnic soustavy hmotných bodů platí: průvodičům odpovídají rychlosti v2=v⋅ věta o změněkinetické energie soustavy hmotných bodů Změna kinetické energie je rovna práci všech sil (vnějších i vnitřních). Narozdíl od impulsu, práce vnitřních sil se navzájem neodečtou - každá síla působí na jiné dráze

Věta o pracovní energii, nazývaná také princip pracovní energie, je základní myšlenkou ve fyzice. Uvádí, že změna objektů v kinetické energii je stejná jako práce na tomto objektu. Práce, která může být negativní, je obvykle vyjádřena v N⋅m, zatímco energie je obvykle vyjádřena v J Základem je věta o změně kinetické energie, která je rovna práci. změna kinetické energie práce po vydělení časem výkon nebo v diferenciálním vyjádření Pravou stranu rovnice, výkon, můžeme vyjádřit jako : Zde Fred je virtuální ekvivalent skutečných sil (a momentů) na skutečné soustavě Kinetická energie auta se zvětšila o ΔE = 217 kJ 3. V jakém poměru jsou kinetické energie dvou koulí, pokud druhá má 2-krát větší hmotnost a 4-krát větší rychlost než první Kinetická energie je energie, kterou má objekt díky svému pohybu a záleží na rychlosti a hmotnosti objektu. Směr pohybu těla nemá žádný vliv na kinetickou energii. Pro pohybující se tělo je kinetická energie definována jako síťová práce, kterou je třeba udělat, aby se tělo zrychlilo na rychlost z klidu

Použijeme větu o změně kinetické energie mezi startem (poloha r0 rychlost vII) a nekonečnou . vzdáleností (rychlost nulová). V průběhu pohybu působí na bod pouze Newtonova gravitační síla mířící ve směru záporného přírůstku dráhy (práci spotřebovává). Věta o • Vycházíme z věty o kinetické energii pro hmotný bod, která vyjad řuje vztah mezi silovým působením na HB a vyvolanou změnou kinetické energie • Tuhé těleso si můžeme představit jako soustavu hmotných bod ů, z toho důvodu má věta o kinetické energii pro TT formáln ěstejný tvar jako pro hmotný bod • Plat

Dodejme pro zajímavost možnost určení ramene valivého odporu užitím věty o změně kinetické energie : kde v integrálu na pravé straně je pouze práce momentu síly . Protože tečná reakce prochází pólem pohybu , tedy bodem s nulovou rychlostí a proto tato síla nekoná práci 10. Dynamika hmotného bodu - Věta o změně hybnosti. Věta o změně Věta o změně kinetické energie. Zákon zachování Deformační energie a doplňková deformační energie. (Princip virtuálních prací v pružnosti.) Castiglianovy věty. Aplikace Castiglianových vět na Věta o kinetické energii pro TT • Vycházíme z v ěty o kinetické energii pro hmotný bod, která vyjad řuje vztah mezi silovým p ůsobením na HB a vyvolanou změnou kinetické energie • Tuhé těleso si můžeme p ředstavit jako soustavu hmotných bod ů, z toho d ůvodu má věta o kinetické energii pro TT formáln ěstejný tvar.

Kinetická energie - Wikipedi

Základní věty dynamiky hmotného bodu - Věta o pohybu středu hmotnosti, Věta o změně hybnosti, Věta o zachování hybnosti, Věta o změně momentu hybnosti, Věta o zachování momentu hybnosti, Věta o změně kinetické energie, Věta o zachování mechanické energie - integrální i diferenciální tvar a vztah + význam. kinetické energie. V závislosti na tom dojde ke zvýšení vnitřní energie plynu dU nC V dT dT je změna teploty. elkovou změnu vnitřní energie vyjádříme vztahem ³ 2 1 2 1 U dnC V T T T ' V Ochlazováním plynu teplota naopak klesá a vnitřní energie plynu se zmenšuje 3.4.1 VĚTA O PRÁCI A ENERGII: Věta, podle níž se změna součtu kinetické a potenciální energie v daném časovém intervalu rovná práci vykonané všemi silami, které na soustavu působí

Není-li soustava izolovaná (tj. působí na ni vnější síly), je změna celkové energie soustavy dána prací vnějších sil (věta o kinetické energii): ∆Ecelk. =W Zákon zachování hybnosti Vyjdeme z 3. NPZ - mějme izolovanou soustavu 2 HB (soustava si nevyměňuje s okolím ani energii ani látku - idealizace) Kinetická a potenciální energie, kterou má těleso (soustava) jako celek, se do vnitřní energie nezahrnuje. Vnitřní energie ovlivňuje vlastnosti a stav látky. Např. kinetická energie částic se projevuje jako teplota tělesa, tzn. čím rychlejší pohyb částic, tím vyšší je teplota tělesa

Kinetická energie :: MEF - J

Věta o práci a energii: definice, rovnice (příklady

 1. Ahoj, mám problém vypočítat jeden příklad. Našel by se tu někdo, kdo by mi to vypočítal (příklad č.19)? Předem děkuji :-) [tried]nevím jestli lze použit na výpočet příkladu větu o změně hybnosti a větu o zachování kinetické energie..poradí někdo? [goal
 2. 0 b . .' s 1 2 'o d s t .l . . j s o us t a n o v e nrao z p o č t o vpár a v i d l aú z e m n í crho z p o č t ů v y h l á š k o uM F C R Č , 3 2 3 1 2 0 0 2 d ě n i a v ' ' . k a z o v ápnř í 1..
 3. Dopadovou rychlost v0 předmětu určíme z věty o změně kinetické energie mezi startovací polohou (z klidu) z výšky h a dopadem. Dostaneme M v −0 = Mg h 2 1 2 0, odkud v0 = 2gh. (1) Rychlost desky v1 po plastickém rázu s váženým předmětem určíme z věty o změně hybnosti do svislého směru v průběhu rázu při zanedbání.
 4. Stránka 3 z 20 6. Uveďte větu o změně kinetické energie a vysvětlete význam veličin. Ek - Ek0 = W − Ek = kinetická energie na konci děje − Ek0 = kinetická energie na počátku děje − W = vykonaná práce − Kinetická energie na konci děje - kinetická energie na počátku děje = vykonaná prác
 5. Není-li soustava izolovaná (tj. působí na ni vnější síly), je změna celkové energie soustavy dána prací vnějších sil (věta o kinetické energii): ∆Ecelk. =W Zákon zachování hybnosti Vyjdeme z 3. NPZ - mějme izolovanou soustavu 2 HB (soustava si nevyměňuje s okolím ani energii ani látku - idealizace)

Změna kinetické energie hmotného bodu je dána změnou práce, kterou vykoná výslednice sil působících na hmotný bod. Pokud výslednice sil koná práci kladnou (např. motor auta při rozjíždění) kinetická energie hmotného bodu se zvětšuje. Pokud tato výslednice koná práci zápornou, tj. práci spotřebovává (brzdící. Soustava v klidu má pouze vnitřní energii U Pak (**) zapíšeme ve tvaru = + První věta termodynamická se nemění se mění kvipartiční teorém Věta o rovnoměrném rozdělení energie Na jeden stupeň volnosti soustavy připadá střední kinetická energie 2 Platí v klasické fyzic

Energie - vyřešené příklad

Věta o pracovní kinetické energii: práce na objektu se rovná změně kinetické energie objektu. Z těchto, jeden pokračuje získat představy o potenciální energii a energii pole. Vloženo na 27-12-201 Toto množství Kinetická energie může být použita v rovnicích, jako je zachování mechanické energie nebo věta o pracovní energii atd. Rychlost se týká vektoru včetně informací o velikosti a směru. Rychlost ne! Rychlost nese pouze informace o velikosti a zde si všimněte, že v ve vzorci kinetické energie odkazuje pouze na. Dojde ke změně rychlosti náboje, a tím i ke změně kinetické energie. Elektrické pole přitom vykoná práci 2 1 2 22 1 1 W ' E k mv mv. Protože W ' E p q (M 2 M 1) qU, můžeme psát mv mv 2 qU 1 2 22 1 1 Jestliže se částice s nábojem pohybuje mezi dvěma místy s rozdílným potenciálem, pak se rychlost částice mění I.věta termodynamická: Celková energie izolovaného systému se nemění, i přes procesy které v něm probíhají - tato energie se skládá ze součtu kinetické a po­tenciální energie jeho součástí (atomů, molekul) a nazývá se vnitřní energie (U

Jak vypočítat kinetickou energii - 2021 - Zpráv

Kinetická energie - graf (opravdu spěchá) Dobrý den, nedokážu si poradit s jedním příkladem, a proto se obracím na Vás. Předem díky. Sestrojte graf závislosti kinetické enrgie hmotného bodu o hmotnosti 1 kg na jeho rychlosti pro interval rychlostí od 0 m/s do 10 m/s. Chápu, že se bude dosazovat do vzorce Ek= 1/2*m*v na druhou úbytek kinetické rotační energie = vyzářená energie zářivý výkon Krabí mlhoviny W dt dE rot 5.1031 - odpovídá změně rotační energie za sekundu rotující magnetický dipól, ve vnitřní části mlhoviny produkce vysoce energetických elektron Modelem termodynamické soustavy nechť je pracovní válec s pohyblivým pístem, pod kterým je plyn. 1. věta termodynamiky (Claussiusova věta) pojednává o tom, že teplo Q dodané soustavě je rovno součtu změny vnitřní energie DU plynu a práce W, která byla vykonána na soustavě nebo práce, kterou vykonal plyn. ad a) Konáním práce W a tepelnou výměnou Q daná soustava. Věta o změně kinetické energie hmotného bodu. Silové pole, potenciál, potenciální energie. Zákon zachování mechanické energie. 3. Dynamika soustavy hmotných bodů. Metoda individuálních pohybových rovnic. Pohybová rovnice pro těžiště soustavy hmotných bodů . Hybnost - Wikipedi . Pascalův zákon změna výšky těžiště. Obecný a konkrétní výsledek: Odpověď: Zákon zachování energie platí samozřejmě jak pro energie kinetické translační, tak pro kinetické energie rotační. Protože platí zákon o zachování energie (1. věta termodynamiky), je to nesmysl, pokud je nějaký stroj za funkční perpetuum.

Příklady mechanické energie. Vyřešená cvičení. - Cvičení 1. Řešení. - Cvičení 2. Řešení. Reference. The mechanická energie objektu nebo systému je definován jako součet jeho potenciální energie a jeho kinetické energie. Jak název napovídá, systém získává mechanickou energii působením mechanických sil, jako je. 6.3.1 Kinetická energie otáčejícího se tělesa. V článku 5.5 jsme odvodili Königovu větu (5,74), dle níž kinetickou energii soustavy hmotných bodů lze rozložit na člen odpovídající pohybu hmotného středu soustavy a na vnitřní kinetickou energii soustavy Steinerova věta: \[J = J_s + mr^2\,.\] Kde: J moment setrvačnosti tělesa vůči libovolné ose o, J s moment setrvačnosti vůči ose o s procházející těžištěm tělesa (o je rovnoběžná s o s), m hmotnost tělesa, r vzdálenost os o a o s. Königova věta: Kinetická energie tělesa, které koná posuvný a.

4. Molekulární kinetická teorie plynů: předpoklady kinetické teorie, základní rovnice pro tlak ideálního plynu, vnitřní energie plynu, věta o ekvipartici, směs plynů, střední kvadratická rychlost, Maxwellův zákon rozdělení rychlostí molekul, rozbor Maxwellova zákona, střední volná dráha molekuly. 5 19) Napište vztah pro větu o ekvivalenci mechanické práce a změny kinetické energie. Pro jaké pole tento vztah platí? Na čem závisí, resp. nezávisí změna Ek? 20) Co platí pro mechanickou práci v konzervativním silovém poli? Napište matematický zápis pro práci po uzavřené trajektorii Steinerova věta plyne z vlastnosti těžiště Pro těžiště platí: r dm a r .dm a dm r dm a m I O a m I O r dm r a . r a dm m m m m m m 2 1 2 2 2 1 2 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ m IO r2dm 1 Vůči ose procházející těžištěm Vůči nové paralelní ose ³! m rt dm0 O 1 O 2 T a r r 1 d m

Samovolné děje, Helmholtzova energie F, Gibbsova energie G Fázové přeměny čistých látek a Gibbsova energie. Title: Základy termodynamiky, kinetiky a difuze Author: A3-205b Last modified by: Bohumil Pacal Created Date: 2/26/2007 10:39:38 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovc Energie rotačního pohybu. 3 Jak se počítá kinetická energie rotačního pohybu.Pro výpočet kinetické energie tělesa, které vykonává rotační pohyb (pohyb po kružnici), můžeme použít vzorec v tomto tvaru: E k = ½ mν 2, ν = ωr - kinetická energie posuvného pohybu tělesa E p - tíhová potenciální energie tělesa Tento vztah vyplývá ze vztahu pro mechanickou energii. mechanická práce, energie potenciální a kinetická, tíhová potenciální energie, konzervativní síly, zákon zachování mechanické energie, výkon, účinnost. 2. MECHANIKA TEKUTI Tedy o kinetické, potenciální a pružné energii a dále o ZÁKONU ZACHOVÁNÍ MECHANICKÉ ENERGIE Použití věty o změně hybnosti a věty o změně kinetické energie v dynamice hmotného bodu. 5 . O kurzu. V tomto kurzu si vysvětlíme, jak postupovat při řešení jednoduchých příkladů z hlediska dynamiky. Pro řešení budeme používat Newton-Eulerovy rovnice,. KKE/CE - Člověk a energie 2019/2020 2. cvičení Termodynamika 1 - ideální plyn, zákony ideálního plynu, stavová rovnice, 1. věta termodynamiky, adiabatický děj Termika a molekulová fyzika se zabývá studiem vlastností látek a jejich změn souvisejících s teplotou

E-learning - TU

 1. Pozn.: Práce je v tomto případě rovna změně kinetické energie. Analogické je to v tíhovém poli země. Když těleso padá z nějaké výšky h, tíhové pole koná práci. Vykonaná práce se přemění na kinetickou energii, neboli potenciální energie se přemění na kinetickou energii
 2. Tento vztah vyplývá ze vztahu pro mechanickou energii k, kde E je kinetická energie tělesa a E p je jeho tíhová potenciální energie. V našem případě je kinetická energie tělesa rozepsána jako součet kinetické energie otáčivého a posuvného pohybu tělesa. Jedná se o vztah méně důležitý
 3. celkové potenciální energie vzájemné polohy těchto částic, není však zahrnuta kinetická a . potenciální energie systému jako celku. Vnitřní energie systému se může měnit, pouze tak, že. část své energie (kinetické, tepelné, chemické, jaderné) předá či naopak získá od svého . okolí
 4. Vnitřní energie U systému vzroste, dodá-li mu okolí teplo Q a klesne, vykoná-li systém práci W. Toto platí za předpokladu, že nedojde ke změně kinetické ani potenciální energie, to znamená, že ΔE k = ΔE p = 0. [2
 5. Uveďte větu o změně kinetické energie a vysvětlete význam veličin. (definice z prezentace) − V mechanice se za stupně volnosti označují základní směry posunu a směry otáčení, kterými se bod nebo těleso může pohybovat. Zrychlení hmotného bodu :: MEF - J
 6. Podle kinetické teorie lze tepelné děje v tělesech popsat jako mikroskopický mechanický pohyb, a proto by bylo možné mluvit o zachování mechanické energie. Poněvadž však sledujeme těleso na makroskopické úrovni, nepopisujeme (a ani nejsme schopni popsat) pohyb jednotlivých částic
 7. Dynamika 2. 00:00 Věta o změně hybnosti hmotného bodu 13:17 Zákon zachování momentu hybnosti hmotného bodu 22:58 Příklad 36:36 Věta o změně kinetické energie hmotného bodu 47:17 Příklad 54:00 Silové pole, potenciál, potenciální energie 01:06:45 Zákon zachování

Energie kinetická a potenciální. Kinetická energie (též pohybová energie) je jeden z druhů mechanické energie, kterou má pohybující se těleso.Je to tedy práce, kterou musíme vykonat, abychom urychlili těleso na určitou rychlost.Velikost kinetické energie tělesa, vykonávajícího posuvný pohyb závisí na jeho hmotnosti a rychlosti.Vykonává-li těleso rotační pohyb. Skutečnost, že kinetická energie je skalární, na rozdíl od lineární hybnosti, která je vektorem, a proto se s ní snáze pracuje, neunikla pozornosti Gottfrieda Wilhelma Leibnize .Byl to Leibniz v letech 1676-1689, kdo se poprvé pokusil o matematickou formulaci druhu energie, která je spojena s pohybem (kinetická energie)

Aditivnost potenciálních energií. 6. Zákon zachování mechanické energie. Princip zachování energie. 7. Transformace statických a kinetických stavových charakteristik. Vztažná soustava, souřadnicové systémy. Inerciální soustava. Základní konfigurace soustavy. 'Libovolnost' hodnot kinetické a potenciální energie. 8 Změna vnitřní energie příklady Změna vnitřní energie příklady - che-facile . Vnitřní energie (též termodynamická energie) tělesa (termodynamického systému) je extenzivní veličina představující v makroskopickém popisu souhrn energií všech částic, z nichž se těleso skládá.Jde především o jejich kinetickou a potenciální energii, ale může jít také o. Potřebná rychlost pro proražení stěny se vypočte za zákonu o změně kinetické energie tělesa: ' Ä Ä F ' Ä É L 9 Uvažuje se, že v době nárazu došlo palivo 0 1 2 I : P Ï ; R : P Ï ; 6 L F ( È Ó ½ Â H Ó ½ Â R : P Ï ; L ¨ 2 È Ó ½ Â H Ó ½ Â I : P Ï ; L ¨ 2 È Ó ½ Â H Ó ½ Â I 01:09:09 Věta o změně hybnosti soustavy hmotných bodů 01:20:12 Věta o změně momentu hybnosti s.h.b. 01:40:50 Příklad 01:46:11 Věta o změně kinetické energie soustavy hmotných bodů 01:58:49 Zákon zachování mechanické energie v s.h.b. 02:06:45 Příklady

Technická mechanika - Vypracované otázky ke zkoušce

Title: Snímek 1 Author: Miroslav Pospíšil Last modified by: Miroslav Pospíšil Created Date: 3/31/2009 8:16:31 AM Document presentation forma podstata - analýza dynamického chování těles se provádí s využitím základních vět mechaniky (o změně a zachování hybnosti, kinetické a potencionální energie nebo impulsové věty) vhodnost - ve speciálních případech nebo při předběžném návrhu zařízení. OBECNÁ ROVNICE DYNAMIK Věta o změně hybnostia její aplikace kde al je energie potřebná na urychlení sloupce kapaliny v potrubí o délce l. Stoupnutí tlaku při hydraulickém rázu odvodíme zrovnosti kinetické energie a deformační práce při stlačení kapaliny vpotrubí. E k E

Kinetická energie kapaliny o jednotkovém objemu je tedy větší v místě s menším průřezem. Přírůstek kinetické energie kapaliny v menším průřezu musí být podle zákona zachování energie vyrovnán úbytkem jiné energie - tlakové potenciální energie Tento vztah se nazývá Bernoulliho rovnice a poprvé ji formuloval ( kinetické energie neuspořádaného pohybu molekul ( potenciální energie přitažlivých sil mezi molekulami ( dalších druhů energie odpovídající přitažlivým silám působících v rovnovážném systému(např. přitažlivá interakce mezi atomy v molekulách, přitažlivá interakce mezi nukleony v jádře,

Times New Roman Symbol Arial Wingdings Radar Microsoft Equation 3.0 Editor rovnic 3.0 Přehled fyziky pro předmět: Základy dozimetrie a nukleární medicíny KBBV FCHT Fyzikální úvod do předmětu FZDNM_01 Základní fyzikální pojmy a veličiny: mechanika Fyzika - zákony zachování Hlavní body Úvod do fyziky I Úvod do fyziky II. Zákon o změně hybnosti 173 • см • CM • CM »H Zákon o změně momentu hybnosti 175 12.2.3. Zákon o změně kinetické energie 177 12.3. D* Alembertův princip ( metoda zavádění dynamických sil ) 178 13

Gravitační potenciální energie v centrálním gravitačním poli. V případě, že budeme popisovat pohyby těles v centrálním gravitačním poli, může být pro výpočet užitečná gravitační potenciální energie.. Zabýváme se centrálním gravitačním polem, tedy polem, ve kterém intenzita gravitačního pole nemá konstantní velikost a ve kterém není možné mluvit o. Kinetická energie a potenciální energie 201 . V jakém poměru jsou kinetické energie dvou koulí, pokud druhá má 2-krát větší hmotnost a 4-krát větší rychlost než první. Použijte tento HTML kód k zobrazení náhledu simulace se slovy Klikni pro spuštění. 12. Těleso o hmotnosti 2 kg je vyhozeno svisle vzhůru o. Při tomto pohybu všechny body tělesa opisují kružnice se středem na ose otáčení. Během pohybu mají stejnou úhlovou rychlost - velikost . i. směr. Při změně úhlové rychlosti mají všechny body stejné. úhlové zrychlení . ε. Ve stejném čase opíší také stejnou. úhlovou dráhu . φ Například kinetická energie Země v jejím translačním pohybu kolem Slunce se počítá s vědomím, že její hmotnost je 6,0 · 10 24 kg při rychlosti 3,010 4 m / s je:. K = ½ 6,0 · 10 24 kg x (3.010 4 slečna) 2 = 2.7 · 10 33 J.. Další příklady kinetické energie pro různé situace budou uvedeny později, ale nyní byste se mohli divit, co se stane s kinetickou energií. Věta o kinetické energii může být formulována zhruba takto: práce síly, výsledná aplikovaná na určité tělo, je ekvivalentní změně v kinetické energii daného těla. </ p> Líbí se: 0. Související články

První věta termodynamiky (1. termodynamický zákon) (při srážce se zachovává součet kinetické energie částic, protože se žádná její část nemění v jiné formy energie). Fáze je obecnější pojem než skupenství. O změně fáze mluvíme vždy, když látka prudce změní své vlastnosti.. I. věta termodynamiky Q p ' U p' V Přijme-li plyn teplo při izobarickém ději, zvětší se jeho vnitřní energie a plyn vykoná práci pro daný plyn (přijaté teplo je větší o vykonanou práci) Q p ²Q v c p ² c : střední hodnota kinetické energie translační jedné molekuly je rovna . Výraz pro tuto energii obsahuje 3 nezávislé členy, odpovídající pohybům ve směru tří souřadných os: . Říkáme, že molekula má 3 stupně volnosti, na každý připadá střední hodnota energie Druhá věta impulsová pro soustavu částic. Zákon zachování momentu hybnosti v izolo- vané soustavě. Mechanická energie soustavy hmotných bodů a její zachování. Tuhé těleso, skládání sil. Těžiště tuhého tělesa. Kinetická energie rotačního pohybu tuhého tělesa, moment setrvačnosti vzhledem k ose. Steinerova věta Výkon motorů P budu počítat jako přírůstek kinetické energie rakety Wk /čas: P= dWk/dt . Kinet. energie Wk = 1 M*v^2 = 1 M* (F/M)^2*t^2 . Takže výkon P= dWk/dt = M* (F/M)^2*t . Výkon motorů je lineární funkcí času kdežto příkon je konstantní. Účinnost =výkon/příkon roste s časem a v jednom okamžiku přeroste hodnotu 1

Anglicko-český terminologický slovník mechaniky stroj

Více o předmětu se dozvíte na jeho stránce na is.muni.cz Online výuka v jarním semestru 2020 Kvůli koronavirové karanténně probíhá výuka od konce března online formou. Přednášky najdete zde: Přednáška 25.3. - Adiabatické invarianty a Liouvillova věta, začátek Foucaultova kyvadla Přednáška 2.4 Další způsob, jak odvodit Bernoulliho princip pro nestlačitelný tok, je použití ovlivňující energii. Ve formě vědy o pracovní energie , která uvádí, že . změna kinetické energie E kin systém se rovná čisté práci W prokázáno v systému; W = Δ E kin. {\ displaystyle W = \ Delta E _ {\ text {kin}}.} Prot Kinetická energie po rázu je menší než součet kinetických energií před rázem. Nárazové síly při rázu konají práci spojenou s deformací koulí, přičemž části kinetické energie přejde ve vnitřní energii koulí. Dokonale pružný ráz. Srazí-li se dvě dokonale pružné koule, probíhá ráz ve dvou fázích

Vnitřní energie - Wikipedi

Vnitřní energie: je součet celkové kinetické energie všech neuspořádaněse pohybujících částic tělesa a celkové potenciální energie vzájemné polohy těchto částic. Není do toho však zahrnuta kinetická a potenciální energie tělesa jako celku Podle ekvipartičního teorému připadá na jednu molekulu ideálního plynu. Protože tento problém úzce souvisí s větou o viriálu (§1.2, pasáž Distribuce kinetické a potenciální energie. Věta o viriálu) známou z klasické mechaniky (podle níž součet potenciální energie a dvojnásobku kinetické energie stacionární soustavy těles je roven nule), hovoří se někdy též o viriálovém paradoxu

energii. Celková energie soustavy je dána soutem potenciální a kinetické energie, který je jen o něco málo menší, než samotná kinetická energie. Plynné skupenství má ze všech skupenství nejvyšší energetický obsah! Kapalné skupenství (l) - þástice podstatně blíže sebe, než v g-skupenství přitažliv Základy kinetické teorie idálního plynu, tlak, vnitřní energie, Avogadrův a Daltonův zákon, ekvipartiční theorém. První věta termodynamická. Izochorická a izobarická změna v ideálním plynu. Tepelná kapacita plynu při konstantním tlaku a konstantním objemu. Izotermická a adiabatická změna v ideálním plynu 15. Olověná střela letící rychlostí 100 ms -1 dopadla na nehybnou dřevěnou desku a uvízla v ní. Určete přírůstek teploty střely, pokud 50% její kinetické energie se po nárazu na dřevo změní na její vnitřní energii. ( c (Pb)= 129 J.kg -1 .K -1 ) Řešení: Přírůstek teploty střely je 19,38 0 C. 16 kinetické teorie. Pro tento objem se odvozují tzv. bilanní rovnice umoţňující definovat základní zákony tj. zákon zachování hmoty resp. energie. Jestliţe objem je tak malý, ţe není splněn poslední předpoklad, je nutno při řešení jevů probíhajících v těchto tenkých vrstvác