Home

Světelná mikroskopie

Světelná mikroskopie - WikiSkript

OPTICKÁ (světelná) MIKROSKOPIE Alexandra Karasová, Andra Nistor Úvod Optická (světelná) mikroskopie je jednoduchá zobrazovací metoda, která nachází široké uplatnění v průmyslových, výzkumných a klinických laboratořích právě pro svou relativní nenáročnost na přístrojové vybavení a snadné ovládání LF UK)/Světelná mikroskopie; Stránka byla naposledy změněna 27. 12. 2015. WikiSkripta, projekt 1. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, příspěvek UK k výukovým zdrojům sítě lékařských fakult MEFANET • ISSN 1804-6517 • e-mail: info@wikiskripta.eu

Úvod do světelné mikroskopie se širokým zorným polem Bari

• Strukturovaná světelná mikroskopie (SIM). V této technice jsou vytvořeny vzory ve fázi a amplitudě WF světla. Vzorek, který je zobrazen, také vytváří podobné vzory a interakce mezi generovanými a vzorky založenými vzory je použita pro konstrukci intracelulární struktury Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Vídeňská 1083 142 20 Praha 4 GPS pozice: 50.014703, 14.465250. Tel.: +420 241 063 215 Fax: +420 224 310 95 První složený mikroskop zvětšoval 3x při zatažení tubusu a 9x při max. roztažení, měřil 1,2 m 1590 -HolandskývýrobcebrýlíHans Janssense svým synemZachariasem Janssenem údajně poprvé zkonstruovali mikroskop složený z více čoček SVĚTELNÁ MIKROSKOPIE (základní pojmy) OKO Gullstrandův model oka Indexy lomu: rohovka -1,376 komorová voda -1,336 čočka -1,413 sklivec -1,336 Poloměry křivosti: rohovka -7,8mm, přední plocha čočky -10,0mm zadní plocha čočky -- 6,00mm Optické mohutnosti: rohovka -42,7D, čočka -21,7D okojakocelek-60,5 (lupa, stereolupa, inverzní mikroskop, digitální mikroskop, mikroskopy atomárních sil - STM, ASM). Mikroskop jako mikromanipulační nástroj. Systémy pro zkvalitnění mikroskopického obrazu. Základy superrozlišovací mikroskopie. 6. Prezentace: Nové směry ve světelné mikroskopii, mikroskopie s vysokým rozlišením Ing

Světelná mikroskopie a kontrastní metody Odjakživa chtěli lidé vidět věci mnohem menší, než mohli vnímat pouhým okem. Hans a Zacharias Janssenovi První složený mikroskop zvětšoval 3x při zatažení tubusu a 9x při max. roztažení, měřil 1,2 Rozlišovací schopnost světelné mikroskopie je přibližně 0,25 µm, což je dáno vlnovou délkou záření, které mikroskopem prochází (v tomto případě světlo, proud fotonů), ale také vlastnostmi objektivu (viz dále)

Servisní laboratoř světelné mikroskopie Ústavu molekulární genetiky AVČR (LMCF IMG) je špičkovou vědeckou servisní laboratoří vybavenou širokým spektrem pokročilých mikroskopických technik a přístupů pro zpracování obrazu. LMCF IMG se nachází v hlavní budově ÚMG v biomedicínském kampusu AVČR - Krč Od zrodu složeného světelného mikroskopu, jehož základem jsou dvě soustavy čoček (objektiv a okulár), uplynulo více než 400 let. 1) Uznávaným a mocným experimentálním nástrojem badatelů, kteří se snažili proniknout do tajů mikrosvěta, se však tento přístroj stal až v 19. století Mikroskopické techniky Světelná mikroskopie Metoda fázového kontrastu (PC) Nomarského interferenční kontrast (DIC) Hofmannův modulační kontrast (HMC) Fluorescenční mikroskopie (FLM) UV a IR mikroskopie, ultramikroskopie Laserová konfokální mikroskopie (LSCM) Digitální holografická mikroskopie (DHM) Optická mikroskopie v blízkém poli (NSOM Světelná a elektronová mikroskopie V histologii studujeme vnitřní stavbu buněk, tkání a orgánů lidského těla buď pomocí světelného mikroskopu (SM), v tom případě mluvíme o mikroskopické struktuře, nebo pomocí elektronového mikroskopu (EM), pak mluvíme o ultrastruktuře nebo o submikroskopické stavbě. Dále rozlišujem

Světelná mikroskopie Ústav molekulární genetiky AV ČR, v

I když je mikroskop znám několik století, dosáhly mikroskopové techniky největšího rozvoje v minulém století. Při vyšetřování vlastností předmětu pomocí optické (světelné) mikroskopie se využívá elektromagnetické záření jehož vlnová délka se nachází v oblasti vlnových délek zhruba od 180 nm do 1300 nm Světelná mikroskopie 1 1. Zadání 1) Seznamte se důkladně s jednotlivými prvky a s ovládáním světelného mikroskopu 2) Prostudujte sestavu osvětlovací soustavy a proveďte její nastavení podle Köhlerova schématu 3) Vycentrujte mikroskop 4) Proveďte kalibraci příčného zvětšení mikroskopu pomocí měrného okuláru SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzit

Mikroskopické metody - WikiSkript

Světelná mikroskopie. Laboratoř světelné mikroskopie vám nabízí diagnostiku a strukturní analýzu kovových, nekovových a polymerních materiálů. Software NIS Elements (Advance Research) ve spojení s digitální kamerou vysokého rozlišení umožňuje kvantitativní vyhodnocení strukturních složek (lineární a plošná. Superrozlišovací mikroskopie je optická mikroskopie umožňující pozorovat objekty s rozlišením vyšším než difrakční limit.Ten při běžné světelné mikroskopii neumožňuje odlišit dva body bližší než přibližně 250 nm Za pokroky ve vývoji těchto metod v roce 2014 získali Eric Betzig, Stefan W. Hell a William E. Moerner Nobelovu cena za chemii Světelná mikroskopie je i v dnešní době rozšířená, avšak omezená povahou světla, které nás při pozorování znaþně limituje (velikost zvětšení a rozlišení obrazu). Nicméně i tak je světelný mikroskop v mnoha aplikacích velmi uţiteþný, a proto mikroskop vyuţívající viditelné světlo je stále vyuţíván

Servisní laboratoř světelné mikroskopie Ústav

Poznámky k semináři Metodika diagnostické patologie - světlená a elektronová mikroskopie, histochemie Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol (JZ) 1 SVĚTELNÁ MIKROSKOPIE - využívá k zobrazení objektů viditelné světlo - má rozlišovací schopnost asi 0,25 µm Světelná mikroskopie Klasická světelná mikroskopie vyžaduje vysokou citlivost, dobrou barevnou věrnost a většinou také vysoké rozlišení. Pro tyto účely nabízí Basler barevné kamery s vysokým rozlišením (až 20 megapixelů), které jsou zároveň dostatečně rychlé na to, aby dávaly plynulý obraz - Světelné mikroskopie - Fluorescenční mikroskopie - Pozorování v temném poli - Metodu fázového kontrastu - Elektronové mikroskopie 3 • Světelný mikroskop je složené optické zařízení skládající se ze - Zdroje světla - žárovka - Posuvného reostatu, který reguluje světelný tok vycházející ze žárovk

Proměny světelné mikroskopie ve 20

 1. Světelná mikroskopie — Dobré ráno: Pokrok nezastavíš, Dobré ráno Pokrok nezastavíš. Petr Vaněk a Petra Kosková - Zkoleduj se — Světelná mikroskopie — Turistické tipy — A přece se točí
 2. ace odlesků - neslouží k regulaci intenzity světla - obraz se ostře promítá do roviny předmět
 3. Světelná mikroskopie. FSI-9MIK Ak. rok: 2020/2021. Předmět objasňuje principy světelné mikroskopie pomocí geometrické a vlnové optiky. Zobrazení plošných objektů je detailně analyzováno využitím formalismu pupilových a přenosových funkcí. Jsou vysvětleny základy pokročilých mikroskopických metod a směry jejich.

Mikroskopické metody - Mikroskop - Mikroskopy

SVĚTELNÁ MIKROSKOPIE A PREPARÁTY V MIKROSKOPII TEORETICKÝ ÚVOD: Mikroskopie je základní metoda, která nám umožňuje pozorovat velmi malé biologické objekty. Díky mikroskopu můžeme vidět vnitřní strukturu a detaily preparátů, jež lidské oko není schopné zachytit Zobrazovací metody ve světelné mikroskopii Světlé pole • nejjednodušší a nestarší technika osvětlení ve SM • světelný kužel prochází (v procházejícím světle) nebo se odráží (v odraženém světle) a vstupuje do objektivu • v imerzní metodě se mezi krycí sklíčko (nebo vzorek) a objektiv, případně mez Při zvedání tubu postupuje světelná linka vždy do prostředí opticky hustšího s vyšším indexem lomu. Polarizační mikroskopie je citlivá metoda, která nám umožňuje stanovit i velmi malé množství analytu, její omezení je dáno optickými vlastnostmi materiálu - jemnozrnné až amorfní materiály nelze určit, neznámé. Světelná mikroskopie Mikroskopie skenující sondou (SPM) NTEGRA Aura (NT-MDT) Scanning Probe Microscope (SPM) je univerzální přístroj pro 3D analýzy povrchu a jeho vlastností v mikro a nanometrové škále. V závislosti na použitém režimu může mapova

Vědci z Austrálie a Německa vytvořili kvantový mikroskop, který dokáže vidět dříve neviditelné buněčné struktury. Podle autorů to otevírá cestu k vytváření nových biotechnologií a praktických aplikací - od navigace po lékařské zobrazování. Výsledky výzkumu jsou publikovány v časopise Nature experimenty. Existuje pokročilá světelná mikroskopie, elektronová mikroskopie, flu-orescenční mikroskopie a mnoho dalších variant. Nové druhy mikroskopů jsou stále častěji spojeny s rostoucími technickými nároky. Už dávno nestačí položit vzorek na větší sklíčko, seshora přiložit druhé sklíč jak by mohlo být lépe zpracováno učivo světelné mikroskopie, s ohledem na zpracovanou rešerši učebnic a na výsledky provedených testů a jak by bylo možné do učiva fyziky na gymnáziích zanést i některé další mikroskopické techniky, především elektronovou mikroskopii, případně mikroskopii skenující sondou Světelná mikroskopie. Mikroskop a jeho součásti, formování obrazu, Köhlerovo osvětlení, optické aberace, typy objektivů, fázový kontrast, interferenční kontrast, polarizace, fluorescenční mikroskopie, laserová konfokální mikroskopie, dvoufotonová konfokální mikroskopie, superresoluční mikroskopie, studium dynamických. Světelná mikroskopie Morfologický projev je velmi variabilní. Mohou se vyskytnout všechny typy glomerulonefritidy včetně krescentní GN. Nejčastějším morfologickým typem je mesangioproliferativní GN . Imunofluorescence Dominuje IgA v mesangiu, méně často C3,IgM,IgG. Depozic

Světelná mikroskopie - UMI FS ČVUTUMI FS ČVU

Z důvodu uzavření knihovny je až do odvolání zablokována možnost zadávání požadavků na výpůjčky. Děkujeme za pochopení Přístroje - Morfologie polymerů. 1. Mikroskopie. 1.1. Elektronová mikroskopie. FEG rastrovací elektronový mikroskop s vysokým rozlišením (1 nm), konfigurace optimalizovaná pro studium struktury polymerních materiálů. režimy HVSEM, LVSEM, Cryo-SEM: možnost měření nevodivých vzorků a obsahujících vodu ve zmraženém stavu Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha + 4 2 - 0 - 2 2 0 4 4 - 4 1 5 1 Optická (světelná) Mikroskopie pro TM III 5. přednáška - Optická mikroskopie pro TM II Světelná mikroskopie Základním vybavením je světelný mikroskop. Zobrazovací systém mikroskopu je soustava čoček uspořádaná tak, aby bylo dosaženo požadovaného zvětšení, vysokého kontrastu strukturních částí, vysoké rozlišovací schopnosti a relativně velké hloubky ostrosti. Mikroskop se skládá z objektivu a okuláru

Mikroskopický průkaz infekčních agens Pro průkaz infekčních agens používáme jejich přímé pozorování pomocí Světelné mikroskopie Fluorescenční mikroskopie Pozorování v temném poli Metodu fázového kontrastu Elektronové mikroskopie Světelný mikroskop je složené optické zařízení skládající se ze Zdroje světla. Optická nebo světelná mikroskopie zahrnuje průchod viditelného světla přenášeného nebo odraženého od vzorku přes jednu čočku nebo více čoček pro povolení zvětšeného pohledu na vzorek. Výsledný obraz může být detekován přímo okem, zobrazen na fotografické desce nebo digitálně zachycen .Jediný objektiv s jeho nástavcem nebo systémem čoček a zobrazovacím. Světelná mikroskopie: Formaldehyd 4% Bouinova tekutina trinitrofenol(kys.pikrová)+formol+kys.octová SUSA chlorid rtuťnatý + kys.octová+ kys.trichloroctová+ formol Zenkerova tekutina Chlorid rtuťnatý + dvojchroman draselný + síran sodný+ kys.octová Carnoy Etanol + chloroform + kys.octová Elektronová mikroskopie: Glutaraldehyd 1-4

Superrozlišovací mikroskopie - Wikipedi

 1. Fluorescenční mikroskopie je speciální formou světelné mikroskopie. Využívá schopnost fluorochromů emitovat světlo po excitaci světlem určité vlnové délky. Požadované proteiny mohou být značeny fluorochromy pomocí konjugovaných protilátek nebo přímým značením fluorescenčními proteiny (např. GFP)
 2. Světelná mikroskopie (SM) je založena na zákonech optiky, která ve svém původním významu označuje část fyziky pojednávající o světle, jeho vlastnostech a chování. Aby se dosáhlo vysoké rozlišovací schopnosti, musí být dostatečný kontrast obraz
 3. Specifika konfokální mikroskopie. Konfokální mikroskopii charakterizuje rozlišení a kontrast vyšší než u ostatních metod světelné mikroskopie. Výhodou je především potlačení signálu z rovin nad a pod rovinou zaostření a možnost snímání sérií optických řezů, jejichž skládáním lze rekonstruovat pozorovaný.
 4. Světelná mikroskopie - příprava na praktická cvičení. Autor: Jiří Záhora, Tomáš Nosek, Josef Hanuš, Aleš Bezrouk Publikováno: 10.1.2011, poslední.
 5. Morfologie, mikroskopie: světelná a elektronová mikroskopie (LM, SEM, TEM) mikroskopy optimalizované pro moderní polymerní materiály včetně nanokompozitů, hydrogelů s vysokým obsahem vody aj. specializovaná laboratoř pro přípravu vzorků pro elektronovou mikroskopii polymerů (ultramikrotomie, kontrastování aj.
 6. Skenovací elektronový mikroskop Světelný mikroskop Transmisní elektronový mikroskop = 0.61∙ .sin Rayleighovo rozlišovací kritérium: • světelná mikroskopie je limitovaná vlnovou délkou světla • EM není vlnovou délkou limitovaná: např. pro urychlovací napětí U=100000 V platí: =1.226 = 0.0038 n

Mikroskopie je velice hojně využívaná napříč všemy obory přírodních věd. Od vzniku prvních velice jednoduchých mikroskopů v 17. století se zrodila široká škála nových technologií a metod, byl pokořen difrakční limit a je možné snímat vzorky o velikosti celého organizmu (zebřička, octomilka). Rozlišení v prostoru a čase se stále vylepšuje a moderní. světelné paprsky na okraji čočky se lámou víc, než poblíž optické osy •Světelná (optická) mikroskopie - využívá viditelné části spektra (zvětšení cca 2000x) •Elektronová mikroskopie - využívá proud elektronů (zvětšení cca 1 000 000x Zatímco světelná mikroskopie dovoluje pozorovat živé buňky, a tedy sledovat např. časový průběh studovaného jevu, elektronová mikroskopie díky vysoké rozlišovací schopnosti odhaluje jemné detaily, které by jinak zůstaly skryty. Světelněmikroskopický obrázek se následně porovnává s elektronmikroskopickým snímkem. Protokoly ZSEMC. Protokoly ZSEMC 1 Světelná mikroskopie, obecné zásady Světelná a elektronová mikroskopie [KFY/SEMIP] OU Ostrav

Sv Ětelná Mikroskopie a Její Aplikac

Digitální mikroskop DM5 poskytuje díky své světelné obrazovce 4.3-TFT (LCD) a vestavěnému HD-snímači vynikající ostrý obraz. Pomocí 20 až 200 násobného zvětšení a dodatečně 5 násobného, digitálního zoomu lze důkladně sledovat i ty nejmenší detaily Mikroskop Hitachi je vybaven SDD (silicon drifted detector) detektorem fotonů, takže umožňuje provozovat analytickou metodu označovanou jako EPMA. Někdy se metoda označuje i jako EDS, EDS - SEM, zdůrazňujíc tak použitý typ detektoru a to, že samotný přístroj není speciální mikroanalyzátor, ale mikroskop s detektorem fotonů

Metody světelné a elektronové mikroskopie s důrazem na fyzikální principy, teorii zobrazení, zobrazovací metody, základní znalosti konstrukce a přípravy preparátů. Využití mikroskopických technik pro analýzu povrchových charakteristik pevných látek. Časový plán I. Světelná mikroskopie 1. Úvod. Základy fyzikální optiky Experimentální biofotonika a světelná mikroskopie - koherencí řízená holografická mikroskopie, mikroskopie živých buněk Optická spektroskopie povrchů a tenkých vrstev - optická profilometrie, holografická interferometrie Spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS), laserem indukovaná fluorescence (LIFS

Typické aplikace - eshop

 1. Světelná mikroskopie Úvod do světelné mikroskopie se širokým zorným polem Bari . Epi-fluorescence je termín používaný k popisu fluorescenční mikroskopie, ve které se stejná čočka (objektiv) používá k osvětlení i sběru emitovaného světla ze vzorku
 2. Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) Na DPM jsou k dispozici dva transmisní elektronové mikroskopy (TEM): JEOL 2000 FX vybavený analyzátorem (EDAX) Link AN 10000. JEOL 2200FS HRTEM (TEM s vysokým rozlišením) - 200 kV FEG, dále vybaven EF-TEM (energy filtering TEM), EELS (electron energy loss spectroscopy pomocí in-column filtru), EDX, STEM s detektory BF (světlé pole) a DF.
 3. TELIGHT Holding s.r.o. Sídlo: U Matěje 24/5, Praha 160 00 Kontakt: www.telight.eu Počet zaměstnanců: 20 Společnost TELIGHT se specializuje na vědecké přístroje využívající světelnou optiku, zvláště pak poskytování inovativních typů a řešení pro světelné mikroskopy. Hlavní aktivity: Světelná mikroskopie, zejména pro živé vědy
 4. 1.Techniky světelné mikroskopie. 2.Princip dalších typů mikroskopie (fázový kontrast, temné pole) 3.Fyzikální princip mikroskopu. 4.Preparáty pro světelnou mikroskopii. 5.Inverzní mikroskop a jeho využití v biologii a medicíně. 6.Fluorescenční mikroskopie. 7.Mikroskopie skenující sondou, AFM, konfokální mikroskopie. 8
 5. Světelná mikroskopie nativních a barvených preparátů bakterií a kvasinek. Gramovo barvení vybraných bakteriálních kmenů 4. Izolační techniky mikroorganismů. Čárkovací technika pro izolaci čistých kultur ze směsi dvou druhů bakterií. 5. Mikroskopie kvasinek - typy vegetativního dělení kvasinek
 6. Vážení uživatelé, probíhá plánovaná odstávka webové části centrálního informačního systému VUT, která potrvá do pondělí 23. srpna 6:00
 7. Výsledky 1 - 20 z 744 pro vyhledávání 'mikroskopie', doba hledání: 0,04 s. Upřesnit hledání . Seřadit podle 1 . Konfokální a dvoufotonová mikroskopie / Úvod do světelné mikroskopie / Autor Hejtmánek, Milan, 1928-Vydáno 1993 . Témata:.

12. Světelná mikroskopie 13. Elektronová mikroskopie 14. Srovnání mikroskopických technik (fyzikální princip, možnosti využití, rozlišovací schopnost) 15. Laser 16. Biofyzikální principy v regenerativní medicíně 17. Oko z pohledu biofyziky 18. Fluorescence 19. Biosignály (obecně), elektrické biosignály 20. Poznámka k dostupnosti a odezvě: Pokud statimový vzorek KO, KO+DIF obsahuje současně manuální diferenciální rozpočet leukocytů, nebo je nutno nátěr doplnit na základě výsledků měření KO, jsou do 1 hod k dispozici pouze výsledky, které nejsou určeny k mikroskopickému ověření 6.3 svĚtelnÝ mikroskop - princip a stavba, prÁce se svĚtelnÝm mikroskopem. ŽIVOČIŠNÁ BUŇKA A JEJÍ SOUČÁSTI VE SVĚTELNÉM MIKROSKOPU. I když elektronová mikroskopie přinesla řadu originálních informací o stavbě buněk a tkání, zůstává i nadále z nejrůznějších důvodů základní pomůckou pro poznávání. Světelná mikroskopie. pak zabarvení vznikající absorpcí procházejícího světla je různé v závislosti na směru kmitání procházejícího světla Základní metodou pozorování rostlinných buněk a pletiv je světelná mikroskopie v procházejícím světle (světlo prochází pozorovaným objektem). K pozorování makrostruktur, např. trichomů, papil, sporangií, slouží mikroskopie v dopadajícím světle (stereomikroskop, binokulární lupa). V rostlinné anatomi

Světelná mikroskopie — Dobré ráno: Pokrok nezastavíš

Detail předmětu - Světelná mikroskopie (233767) - VU

Dupačky velikost 62 | dupačky velikost: 62 dívčí chlapecké

Mikroskopie atomárních sil (AFM) Matematicko-fyzikální

Optogenetika - světelná stimulace neuronů Jednou z velice oblíbených metod pro výzkum procesů probíhajících v nervové tkáni se stala optogenetika . V kombinaci s mikroskopií rozšířenou elektrofyziologickými metodami dokáže zodpovědět otázky týkající se například regenerace a vývoje neuronů Poznámka k dostupnosti a odezvě: Pokud statimový vzorek KO, KO+DIF obsahuje současně manuální diferenciální rozpočet leukocytů, nebo je nutno nátěr doplnit na základě výsledků měření KO, jsou do 1 hod k dispozici pouze výsledky, které nejsou určeny k mikroskopickému ověření, a to jen na telefonické vyžádání 2) Světelná mikroskopie (m.) její modifikace - maximální rozlišovací mez světelných m. je cca 200 - 500 nm - detaily musí být vůči pozadí dostatečně kontrastní 2a) m. v procházejícím světle - objekty do 1 μm (nejpoužívanější) - světlo prochází objektem - Objekty vidíme díky tomu, že jsou schopny absorpc 1. Světelná mikroskopie (příprava vzorků a charakteristiky zobrazení, teorie kontrastu) 2. Konfokální mikroskopie, metody světelné spektroskopie pro analýzu (GDOES,atd.) 3. Elektrony, interakce se vzorkem I, transmisní elektronová mikroskopie (princip, příprava vzorků) 4

Deformační zkoušky | Matematicko-fyzikální fakulta

Mikroskop, česky též drobnohled, je optický přístroj pro zobrazení malého sledovaného objektu ve větším zvětšení . Starý mikroskop. Pod označením mikroskop je obvykle myšlen optický mikroskop, který pro zobrazení využívá světelných paprsků, existují však i jiné mikroskopy, např. elektronový mikroskop Date: 1 December 2019: Source: The poster itself is own work, made with information from: Navrátil, L., & Rosina, J. (2005). Medicínská biofyzika

Mikrotvrdost | Matematicko-fyzikální fakulta

Kvantová mikroskopie tak umí překonat limity běžné světelné mikroskopie, a dosáhnout mnohem vyššího rozlišení. To by mohlo umožnit pozorovat nanostruktury v živých buňkách, například organely nebo proteinové komplexy, a lépe tak pochopit jejich funkci a chování Světelná mikroskopie a její využití v biologii. Content is accesible only to authorized users. Přednáška 3. Fluorescenční mikroskopie a její využití v biologii. Content is accesible only to authorized users. Přednáška 4. Fluorescenční mikroskopie a příprava materiálů při studiu živých organismů Mikroskopie a následná analýza obrazu představují jeden ze základních nástrojů buněčné a molekulární biologie. Naším cílem je poskytovat špičkové přístroje a softwarové vybavení, stejně tak jako asistovat ostatním vědcům s designem experimentů, přípravou vzorku, získáváním mikroskopických dat a jejich následnou analýzou Optická laboratoř. Optická laboratoř byla založena v roce 1999 s cílem usnadnit přístup průhonických oddělení Botanického ústavu k moderním pozorovacím a analytickým technikám v oblasti mikroskopie. V oblasti světelné mikroskopie dnes nabízí širokou skupinu metod pozorování, včetně fluorescence, Nomarského diferenciálního interferenčního kontrastu, fázového. Laboratoř speciální mikroskopie a obrazové analýzy Světelná mikroskopie a rastrovací elektronová mikroskopie, konfokální mikroskopie (IČ, UV), makroskopie, základní i pokročilá analýza obrazu Techniky světelné mikroskopie, techniky elektronové mikroskopie (SEM a TEM) v biologii, fluorescenční mikroskopie, konfokální mikroskopie a další. Na cvičení seznámení se stavbou a funkcí optického mikroskopu; seznámení se s technikou pozorování a kreslení biologických objektů