Home

Počátky písemnictví na našem území

Přehled literárních směrů | literární směry a epochy

MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Počátky písemnictví na našem území (období) VY_INOVACE_VYC1 2) POČÁTKY PÍSEMNICTVÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ spojeno se šířením křesťanství, nástupem feudalismu, vznik Velké Moravy 2. pol. 9. stol - první písemné památky ve staroslověnštin Počátky písemnictví na našem území. Publikováno 21.11.2016. 21.11.2016. Romana Špačková. v 10. a 11. st. vznikala díla staroslověnská i latinská, převážně legendy. rozšířené bylo kazatelství. kazatelské texty byly psány latinsky, ale kázalo se podle nich česky. setkáváme se také s češtinou, objevují se bohemika Písemnictví na našem území v 9.-15.století. 1. Písemnictví staroslověnské ( vznik - Velká Morava - ve Velkomoravské říši) - počátky psané literatury spadají do 9. stol a souvisí se šířením křesťanství ze západu. (z východofranské říše) a z východu (z Byzance) Velkomoravská říše MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Počátky písemnictví na našem území (dějepisectví) VY_32_INOVACE_VYC1

1. POČÁTKY ČESKÉHO PÍSEMNICTVÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ . STAROSLOVĚNSKÉ PÍSEMNICTVÍ - Staroslověnština-Latina-Čeština - nejstarší písemné zápisy na našem území jsou spjaty se Staroslověnštinou - kníže Rostislav požádal Byzantského císaře Michaela III. Aby na Moravu poslal nějaké učence, kt. by šířili křesťanství Počátky národního písemnictví do 10. století - referát (Literatura) Vznik středověkých národních literatur, vývoj písemnictví na našem území do konce 12.stol. - referát (Literatura) Vznik a počátky národního obrození - referát (Literatura

POČÁTKY PÍSEMNICTVÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ, LIT - Literatura

Počátky písemnictví na našem území Maturitní otázky z

Počátky písemnictví u nás (9. století) první původní literární památka, která vznikla na našem území veršovaná předmluva k překladu čtyř evangelií, připisována Konstantinovi vysvětluje se v ní důvod cyrilometodějské misie, obhajuje smysl šíření křesťanské víry ve srozumitelném jazyce Panonské legendy. Vývoj písemnictví od 9. století po dobu husitskou na našem území, útvary staroslověnského písemnictví, literatura doby Karlovy Počátky našeho písemnictví ( 2. polovina 9. století) =staroslověnské písemnictví - staroslověnština je prvním spisovným jazykem Slovanů, vznikla na základě slovanského nářečí z okolí. Téma: Počátky lit. na našem území - staroslověnské písemnictví Klíčová slova: Středověk, literatura, víra, Cyril, Metoděj, první literární památky na našem území, staroslověnština Anotace: Prezentace seznamuje s kulturně-historickými okolnostmi vzniku prvních literárních památek na našem území POČÁTKY PÍSEMNICTVÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ 1. Jsem předzpěv k svatému evangeliu. Jak dříve předpověděli proroci, Kristus přichází shromáždit národy, neboť jsou světlem tohoto světa. Splnilo si to v tisíciletí tomto sedmém. Oni totiž řekli: Slepí prohlédnou a hluší uslyší slovo Písma. Neboť jest třeba poznati Boha 2. Literatura ranného středověku, počátky písemnictví na našem území a jeho vývoj do 13. století. Kde, kdy a v jaké situaci se zrodila na našem území první literární škola? V jakém jazyce byly tehdejší památky psány? (Vycházejte z následující ukázky.) slyšte, všechen lide slovanský

Staroslověnské písemnictví • 9. - 10. stol. • 9. stol. - Velká Morava - první státní útvar na našem území • R. 863 vysílá velkomoravský kníže Rastislav posly k byzantskému císaři Michaelovi s prosbou o učitele křesťanství (chtěl vytvořit protiváhu latině pronikající z francké říše Počátky písemnictví na našem území autor: Jiří Pravda - od poloviny devátého století do počátku patnáctého století - počátky České literatury jsou spojeny s Velkou Moravou, kam byl vyslán z Byzance dvorský učenec Konstantin a jeho bratr Metoděj (r. 863 Počátky písemnictví na našem území - staroslověnština Počátky české literatury jsou spojeny s Velkou Moravou, kam byl v roce 863 vyslán z Byzance dvorský učenec Konstantin (později přijal klášterní jméno Cyril) a jeho bratr Metoděj Test ověřuje znalosti o evroých středověkých literárních památkách (Nový zákon, hrdinské eposy, dvorská literatura) a o počátcích písemnictví na našem území (do poloviny 14. století)

Počátky písemnictví. 1/10 Jak se nazývá první egyptské písmo? piktogramy; hakly; hieroglyfy; pantonory; 2/10 Ve které písemnosti jsou schrnuty vědomosti Árjů? Rámajána; Verona; Mahabharáta; Védy; 3/10 Kde vznikl epos o Gilgamešovi? Čína; Mezopotámie; Indie; Egypt; 4/10 Kde byla nejrozsáhlejší mezopotámská knihovna. Téma: Počátky písemnictví na našem území - první české památky Klíčová slova: Středověká literatura, čeština, světská lyrika, kronika, Dalimil Anotace: Prezentace v první části opakuje dosud získané znalosti. Poté se zaobírá Dalimilovou kronikou, přikládá video s reportáží k tématu Počátky české literatury je období vývoje české literatury, které lze vymezit 9. stoletím až polovinou 14. století.Patří sem všechna literární díla, která vznikla v té době na území českých zemí, bez ohledu na jazyk, kterým byla psána, tedy literární památky staroslověnské, latinské, české a v minimální míře i německé Počátky písemnictví na našem území. Publikováno 21.11.2016 21.11.2016 Romana Špačkov. Počátky písemnictví na našem území. 2. 10. 2012. Celý příspěvek | Rubrika: Čeština. Národní obrození. 2. 10. 201

Počátky písemnictví na našem území. Datujeme od 9. století do 14. století. Periodizace: 1. Období 9. - 10. Století - staroslověnsky psán, přichází Cyril a Metoděj. 2. Období 10. - 11. Století - zápas 2 kultur. 3. Období 11. - první polovina 13. Století díla psána latinsk Počátky písemnictví v českých zemích (úvod) (Velká Morava, české knížectví) literární jazyky užívané na našem území ve středověku: staroslověnština, latina, čeština, hebrejština, němčina; problém představuje přesnější datace vzniku děl (často se dochovaly jen opisy originálů

Český-jazyk.cz - SLOVNÍČEK POJMŮ: Vysvětlení pojmu Počátky českého písemnictví - • počátky písemnictví jsou u nás spojeny s existencí Velké Moravy (na pozvání knížete Rastislava přicházejí roku 863 Cyril a Metoděj) • Cyril.. Počátky písemnictví na našem území do 14. století Staroslověnské a latinské písemnictví v raném feudalismu Velká Morava - význ. panovník Rastislav - chtěl šířit křesťanství, ale ne násilně a ne latinsk POČÁTKY PÍSEMNICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH - na našem území vznikly první literární památky v 9. století, v době Velkomoravské říše -863 - přichází Konstantin (Cyril) a Metoděj. Zavedli jazyk staroslověnský a první slovanské písmo HLAHOLICI, která byla později zjednodušena na CYRILIC

Písemnictví na našem území v 9

1. POČÁTKY PÍSEMNICTVÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ OD POČÁTKU DO 12. STOLETÍ - české země vstoupily do literatury v polovině 9. století → předcházela:ústní lidová slovesnost: písně, říkadla, pohádky, přísloví Znaky: q ústní tradování - z generace na generaci. q neznámý autoři. q variabilita: obměny, varianty text Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz. -staroslověnské kořeny našeho písemnictví - 9. století. Počátky naší vzdělanosti souvisejí s příchodem Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu roku 863. Přišli na žádost velkomoravského knížete Rastislava adresovanou byzantskému císaři Michaelu III. Hebrejské písemnictví na našem území Německé písemnictví.

Počátky českého písemnictví na našem územ

 1. Počátky písemnictví na našem území - působení Konstantina a Metoděje na žádost knížete Rastislava příchod učenců ze Soluně v roce 863 na Velkou Moravu kázali slovanským jazykem (staroslověnsky), využívali hlaholici - vlastní písmo Proglas - předmluva k evangeli
 2. VY_32_INOVACE_CJ0309 - Počátky písemnictví na našem území VY_32_INOVACE_CJ0310 - Počátky světového písemnictví VY_32_INOVACE_CJ0311 - Antická literatur
 3. Počátky písemnictví na našem území . 863 - Rostislav pozval Konstantina a Metoděje; 906 - zánik Velké Moravy; 973 - založeno pražské biskupství; 1032 - založen Sázavský klášter; 1306 - Přemyslovci vymřeli po meči; 1310 - Lucemburkové na českém trůnu; 1346 - Vláda Karla IV. 1348 - založena Karlova.
 4. POČÁTKY PÍSEMNICTVÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ. První literární památky na našem území vznikly v 9. stol. - Velká Morava. Kníže Rastislav požádal byzantského císaře o pomoc při šíření křesťanství a ten vyslal r. 863 na Moravu dva učené bratry - Konstantina ( později Cyril) a Metoděje
 5. Téma: Počátky písemnictví na našem území - vítězství latiny Klíčová slova: Středověká literatura, latina, počátky česky psaných památek, glosy, kroniky, Kosmas, historiografie, duchovní píseň Anotace: Prezentace žáky seznamuje se obdobím, kdy na krátkou dobu zvítězila v oblasti literatury na našem území latina
 6. 1. Počátky světového písemnictví Interpunkce, uvozovky, rozdělovníky 2. Staroslověnské, latinské a české písemnictví na našem území Funkční styly 3. První kritici církve, literatura doby husitské Zvukové prostředky jazyka 4. Renesance a humanismus ve světové a české literatuře Větné členy 5
 7. 2. Počátky písemnictví na našem území do doby Karla IV. 3. Literatura doby husitské a pohusitské 4. Humanismus a renesance v evroých literaturách, klasicismus a osvícenství 5. Humanismus a renesance v české literatuře, literatura doby pobělohorské 6. Literatura doby národního obrození 7. Romantismus ve světové.

2.Literatura ranného středověku, počátky písemnictví na našem území a jeho vývoj do 13. století.do Počátky písemnictví na našem území. Kvalitní učebnice pro střední školy Doporučujeme. Ekonomické učebnice plné informací. Čtenářský deník na knihu Poklad na ostrově od Roberta Luise Stevensona. Zápis pro ZŠ nebo nižší stupeň gymnázia V letech 903-907 zaútočili na Moravu Maďaři, poslední písemná zpráva o říši je pak z roku 906. Význam Moravy první státní útvar na našem území, ve kterém se šíří křesťanství založení slovanského písemnictví - přeložení části bible a liturgických textů (d

Počátky písemnictví - Literatura - Referáty Odmaturu

Staroslověnské a latinské písemnictví (polovina 9 - počátek 13 stol.)- 863! - na našem území není jednotné náboženství, jazyk, kultura, proto roku 863 kníže Rastislav z Velké Moravy požádá Michala III (Byzantská říše), aby posla 3. Evroé středověké umění a literatura, počátky písemnictví na našem území, literatura období husitství 4. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře 5. Baroko ve světové a české literatuře 6. Klasicismus, osvícenství a preromantismus v literatuře 7. Romantismus ve světové literatuře 8 3. Evroé středověké umění a literatura, počátky písemnictví na našem území, literatura období husitství 4. Humanismus, renesance, baroko v umění a světové literatuře 5. Humanismus, renesance, baroko v umění a v české literatuře 6. Klasicismus, osvícenství a preromantismus v umění a literatuře 7

Počátky písemnictví na našem území. Noviny; Počátky písemnictví na našem území; Konstantin a Metoděj; Kosmas; Dalimilova kronika; Alexandreida; Duchovní písně; Středověká česká kultura. Noviny; Středověká česká kultura; Legendy; Staročeská satira a drama, filozofická próza, latinsky psaná próza, hrdinská epika. Počátky písemnictví na našem území. Noviny; Počátky písemnictví na našem území; Konstantin a Metoděj; Kosmas; Dalimilova kronika; Alexandreida; Duchovní písně; Středověká česká kultura. Noviny; Středověká česká kultura; Legendy; Staročeká satira a drama, filozofická próza, latinsky psaná próza, hrdinská epika. 1. STAROSLOVĚNSKÉ PÍSEMNICTVÍ - nejstarší literatura vznikala na našem území v 9. století a byla psána staroslověnsky (makedonské nářečí starobulharského jazyka) - jazykem, který k nám na žádost panovníka Velkomoravské říše Rastislava přinesli v roce 863 dva učení bratři ze Soluně - Konstantin a Metodě

Hlodavci | slideum

ČESKÁ STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 1. STAROSLOVĚNSKÉ PÍSEMNICTVÍ - nejstarší literatura vznikala na našem území v 9. století a byla psána staroslověnsky (makedonské nářečí starobulharského jazyka) - jazykem, který k nám na žádost panovní Počátky písemnictví na našem území. evroá vzdělanost do počátku 14. století. velkomoravské období (Konstantin a Metoděj, staroslověnské památky) latinská, staroslověnská a německá literatura na území přemyslovského státu (900 - 1306) počátky česky psané literatur Počátky písemnictví na našem území. Společensko-historické pozadí, směr, literatura , autoři. - písemnictví představovalo malou část slovesnosti - tvoří předhistorickou dobu naší literární kultury, nemáme o ní přímé důkazy - Slované žili na našem území od 5.stol, měli na vysoké úrovni řemeslnictví a zemědělství Drama - náboženské obřady Lyrické žánry - pracovní, válečné a duchovní písn

Vývoj písemnictví na našem území od 9

 1. Počátky literatury na našem území II. Po smrti Konstantina i Metoděje (+885), kteří jako první přinesli na naše území písmo a staroslověnský jazyk , byli jejich žáci moravským knížetem Svatoplukem z Velké Moravy vyhnáni a byli vystřídáni církví z Říma, která do kostelů zavedla bohoslužby v latinském jazyce
 2. Počátky literatury na našem území Literární výchova str. 71-72. Zatímco Sumerové objevili písmo už ve 4. tisíciletí před naším letopočtem, k nám . se písmo dostalo až v 9. století našeho letopočtu, ale i tak jsme byli mezi slovanskými národy ti úplně první
 3. Český jazyk styly. Jazykověda a její disciplíny. Literární školy a osobnosti 70. a 80. let 19. století a jejich pojetí úkolů literatury. Počátky písemnictví na našem území, vývoj české literatury do doby husitské. Původ a vývoj českého jazyka. Renesance ve světové literatuře. Romantismus ve světové literatuře
 4. 39.1 Počátky písemnictví a starověká literatura v českých zemích. Elektronická učebnice - II. stupeň . Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 - příspěvková organizac
 5. Momentálně na stránky přistupujete s právy hosta. Počátky středověkého písemnictví (staroslověnská literatura) / podklady a pokyny k práci. Vážení studenti, Kdo byli Konstantin s Metodějem, odkud pocházeli, proč na území Velkomoravské říše přišli, jaké byly jejich životní osudy apod
 6. ulosti, hádejte, kdo může za jeho vstup do strany(5.10.2013).docx. 49 kB;
 7. - počátky našeho písemnictví 9 - 15 stol. Nejstarší jazyky na našem území - staroslověnština ¨ - latina - čeština Znaky staročeské literatury - zachovali se jen části děl - anonymita děl - díla psána ve staroslověnštině, latině, němčině, staročeštin

Staroslověnské písemnictví - Wikipedi

 1. árky, referáty, poradneství.
 2. První literární jazyky na našem území První doklady o existenci písemné literární tvorby na území Čech a Moravy máme z druhé poloviny 9. století, tedy z období Velké Moravy. Neznamená to, že by slovesná tvorba nevznikala již dříve, ale měla charakter ústní slovesnosti a nebyla tedy písemně zaznamenávána
 3. Počátky česky psané literatury test Počátky literatury na našem území - Český jazyk . slovanské osídlení od 5. století n. l. počátky literární tvorby od 9. století n. l. vývoj na našem území je ovlivněn situací v Evropě: šířící se křesťanství= vznik 2 kulturních a mocenských center: centrem je Řím- jazykem liturgickým (bohoslužebným) a literárním je.
 4. Česká středověká literatura. vzniká na našem území, psána v zájmu českého národa. prvním literárním jazykem na našem území je staroslověnština - jazyk uměle vytvořený Konstantinem a Metodějem, má svůj původ v bulharsko-makedonském nářečí praslovanštiny
 5. Situace : stavovské povstání 1618, zvolení Fridricha Falckého českým králem, porážka stavů na Bílé hoře 8.11.1620, vyhlášení Obnoveného zřízení zemského 1627 /potvrzení dědičného práva Habsburků na český trůn, jediné povolené je katolické náboženství..

Počátky písemnictví na našem území - Seminarky

Latinská literatura na našem území, Počátky české literatury; Vrcholná Gotika 14. - 15. století - legendy, drama, rytířská epika, exkluzivní próza, exempla, kronikářství, odborná literatura, žákovská poezie, lyrika, sociální satira v písemnictví se objevuje rytíř (láska k ženě a úcta) stejný námět. 1.Počátky písemnictví na našem území Staroslověnská literatura na Velké Moravě a v přemyslovském státě. Její funkce; žánrové rozrůznění. Legendistika. Staroslověnský překlad Bible. Osudy staroslověnského písemnictví v širším kontextu evroých dějin. 2. Středověká literatura a její zvláštnosti Rétoriky. Na našem území bylo využíváno do poloviny 19. století, kdy ho nahradila latinka. Latinka se vyvinula z humanistické polokurzívy, která pomalu vytlačovala novogotická písma. Latinka se nejdříve ujala v 16. století v Itálii, Španělsku, Polsku a postupně se dostala i do dalších zemí Literární tvorba na našem území do pol. 13. století 4. Počátky českého písemnictví a jeho vývoj do doby pohusitské 5. Renesance a humanismus ve světové i české literatuře 6. Světová a česká literatura v období baroka 7. Klasicismus a osvícenství ve světové literatuře Počátky písemnictví na našem území. Staroslověnské písemnictví. Cyril a Metoděj. Nadvláda latinské kultury. Kosmas. Rozkvět češtiny. Karel IV. Žákovská Literatura. Smil Flaška z Pardubic. Doba husitská a pohusitská. Předchůdci Husovi. Konrad Waldhauser. Jan Milíč z Kroměříže. Tomáš Štítný ze Štítného.

Globalni problemy lidstva | slideum

014_Počátky písemnictví na našem území_Prezentace

Počátky písemnictví na našem území do 14. století: 16. ledna 2007: 2472 x: Počátky světové literatury a literatura antická: 27. července 2006: 6347 x: Poetismus: 21. srpna 2005: 9094 x: Portrét Karla Hynka Máchy: 17. srpna 2005: 4510 x: Povídání o vrabčákovi: 02. července 2007: 1960 x: Pragmatická sankce a nástup Marie. 2. 3 NÁSTUP BOŘIVOJE NA KNÍŽECÍ STOLEC V 9. století Čechy jako jednotný státní celek ještě neexistovaly. Ani množství slovanských kmenových knížectví na našem území nebylo trvalou zárukou míru. Politika se stala nejoblíbenější hrou mocných. Ten, kdo uměl lépe promýšlet své činy, stával se vítězem test Počátky české literatury. jdi na vlastní test/obsah stránky. Dílo, na kterém Komenský pracoval 40 let a které mu shořelo v Lešně, se jmenovalo. Didaktika. Listové do nebe. Poklad jazyka českého. zadat heslo pro úpravu . Dejte si tento test na vlastní stránky/blo

Počátky písemnictví na našem území - MATURITA

Počátky písemnictví na našem území, vývoj české literatury

Nejstarší období písemnictví na našem území; Nejstarší památky světové literatury; Období 1.světové války - literární období; Odraz 2. světové války v české a světové literatuře; Orientální literatury a antická slovesnost; Počátky české literatury v staroslověnském a latinském jazyc vývoje církevněslovanského písemnictví na našem území. Penitenciál obsahuje velmi pozoruhodný materiál odrážející kulturně-historické, sociální i politické aspekty středověké společnosti. Záměrem práce je pořízení doposud neexistujíc (Bible, hrdinské eposy, staroslověnské a latinské písemnictví na našem území, počátky literatury české) počátek období: 476 - rozpad říše západořímské konec období: 1492 - Objevení Ameriky (Kryštof Kolumbus) Bible • základní text až do 9. st

Počátky písemnictví na našem území - maturitní otázka

Starověká literatura (orientální literatura) 3,5 tis. let př.n.l. - 500 n.l. Počátky písemnictví v pravěku (nápisy na stěnách - zaříkadla, zaklínadla, přísloví). Písemnictví asijské, severoafrické. Nutnost úředních, správních a náboženských dokumentů +.. STAROSLOVĚNSKÉ PÍSEMNICTVÍ - počátky psané literatury na našem území - 9. století, souvisí s šířením křesťanství v našich zemích (Velká Morava) - 863 přichází Konstantin (Cyril) a Metoděj - konali bohoslužby ve staroslověnském jazyce (nejstarší slovanský spisovný jazyk), vytvořili 1. slovanské písmo - hlaholici

Rastislav u byzantského císaře Michala III., který r.863 vysílá na Velkou Moravu poselstvo Konstantina a Metoděje, což je spjato s rozvojem staroslověnského písemnictví. •Po zániku Velkomoravské říše se centrem dění na našem území stává přemyslovsk Staroslověnská literatura. Počátky spjaty s příchodem Konstantina a Metoděje z Byzance na Velkou Moravu 863,na žádost knížete Rastislava, který si potřeboval upevnit postavení před Franckou říší. Cíle jejich mise kulturní (vytvořit základy slovanského písemnictví) náboženský (rozšířit křesťanství) politický. 1. Počátky světového písemnictví - nejstarší památky - hlavně sumerské, bible, orientální literatury. 2. Antická literatura - řecká mytologie, homérské eposy, řecké drama, literatura antického Říma. 3. Vývoj písemnictví na našem území od nejstarších dob do konce 14. stolet Počátky písemnictví na našem území (česká literatura středověku) Historicko-společenský kontext . Velkomoravská říše ( 9. st.). křesťanství nejdříve proniká z východofrancké říše ( kněží ho šíří v němčině a latině)e = úsilí podmanit si takto české a moravské zem Je to zcela v souladu s výpovědí archeologie, jejíž výsledky naznačují v jihomoravském prostředí na počátku sedmého století absenci opevněných sídlišť Proto ani s lokalizací známého Vogastisburku nemůžeme počítat na našem území, ale daleko na severozápadě, v oblasti Lužice. 1

3) LITERATURA - posuneme se k počátkům písemnictví na našem území, čerpat můžete i ze znalostí z dějepisu - Pl si vytiskněte a vypracujte,připravte si na příští týden 16._Počátky_české_literatury.doc . Pěkné volno a čtěte. Němcov Test ověřuje znalosti o evroých středověkých literárních památkách (Nový zákon, hrdinské eposy, dvorská literatura) a o počátcích písemnictví na našem území (do poloviny 14. století). Klíčová slova: epos, Nový zákon, trubadúři, žakéři, kronika, staroslověnština, hlaholice ; Video: dějepis.c

1)Písemnictví staroslověnské (Velká Morava = polovina 9.století) • před vznikem písemných literárních památek existovala ústní lidová slovesnost • ta se udržovala současně s psanou literaturou • na našem území existoval v 9.století první státní útvar • Velká Morava VELKÁ MORAVA Rastislav, vládl v letech 846-87 Staroslověnské a latinské písemnictví (polovina 9 - počátek 13 stol.)- 863! - na našem území není jednotné náboženství, jazyk, kultura, proto roku 863 kníž Nejstarší památky světové literatury nejstarší literární památky (sumerská, egyptská, čínská a indická literatura) literatura hebrejská řecká literatura. Památník národního písemnictví, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Národní galerie v Praze a Národní filmový archiv připravily výstavu Zkušenost exilu, která měla široké veřejnosti představit fenomén meziválečné emigrace prchající z území bývalého ruského impéria v reakci na revoluční události a následnou. -Počátky našeho písemnictví souvisí s utvářením státních celků Velkomoravské říše později českého přemyslovského státu a)polovina 9. stol pronikání křesťanství k nám Konstantin-Cyril a Metoděj příchod 853 n.l. Přišli ze Soluně na Velkou Ať už vezmeme naše rané písemnictví, které vzniklo na Moravě, nebo už přímo spisovný jazyk, který je svým vznikem i charakterem více moravský, než český. Podívejme se na počátky našeho současného spisovného jazyka.Ten se v průběhu 16. století ustálil, zejména po hláskové stránce měl už dnešní podobu

Počátky česky psané literatury A/ Opakujeme 1. Ve kterém roce přišli Konstantin a Metoděj na Velkou Moravu? V jakém jazyce šířili Konstantin a Metoděj křesťanství? 863; staroslověnština 2. Která díla staroslověnského písemnictví znáte? Proglas, Panonské legendy 3 - doba bronzová a železná na našem území - hmotná kultura a společenské změny, umění - Keltové na území Čech a Moravy - životní styl, hmotná kultura, společenské poměry - české země na přelomu letopočtu - doba římská: Germáni na našem území - stěhování národů: okolnosti příchodu Slovan Počátky raného středověku na našem území jsou spojovány s příchodem slovanského obyvatelstva do Čech. Názory, jakým způsobem a kdy přesně tato expanze probíhala, se mezi badateli liší. Tato práce bude vycházet z chronologie založené na archeologickýc Počátky západní slovesnosti, staroslověnské literární památky a kulturní odkaz Velké Moravy, koexistence latinské a slovanské tradice na území přemyslovských Čech v 10.-11. století, latinská literatura 12.-13. století na našem území, včetně kronikářství, hagiografie a homiletik, dobová evroá náboženská. 6. Počátky feudalismu - utváření středověké Evropy 7. Nejstarší slovanské státy na našem území 8. Český stát v 10. - 13. stol. Románská kultura. 9. Raný středověk v Evropě. Gotická kultura. 10.Lucemburkové na českém trůnu 11.Středověká Evropa ve 12. - 15. století 12.Husitství. Reformace v Evropě

Počátky českého písemnictví - 8

SZZ ČESKÉ DĚJINY 1. Vývoj pravěku na českém území -doba kamenná - paleolit, mezolit, neolit, neolit -periodizace -výskyt zástupců rodu Homo, archeologické lokality v ČR, známé artefakty -přehled umění doby kamenné -doba bronzová a železná na našem území - hmotná kultura a společenské změny -Keltové na území Čech a Moravy - životní styl, hmotná kultura. Ti s ním již 2. listopadu 1918 přelétli z Fischamendu do Prahy. A 10. listopadu 1918 obsadil Československý letecký sbor letiště v Chebu, jediné rakousko-uherského letectva na našem území, a zajistil zde letouny Brandenburg, Phönix a Öffag Momentálně na stránky přistupujete s právy hosta. (Přihlásit se) Literatura 1. Cesta ke stránce. Titulní stránka / Hebrejské a perské písemnictví - prezentace Soubor

Žák vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě). Budování státu. Země ve středu Evropy . Od válek k jednání Boje o moc, pravidla nástupnictví. Kultura - podoby a projevy kultury Ve středověkém díle se setkáváme s již zpracovanými díly. Literatura se dělí na oficiální a neoficiální ; Test ověřuje znalosti o evroých středověkých literárních památkách (Nový zákon, hrdinské eposy, dvorská literatura) a o počátcích písemnictví na našem území (do poloviny 14. století Absolvent oboru Ekonomické lyceum. Při studiu na OA a HŠ Havlíčkův Brod jsem získala kvalitní vzdělání, díky kterému jsem se dostala na Vysokou školu ekonomickou v Praze. Během studia jsem získala cenné a zajímavé zkušenosti a také jsem moc ráda, že mi škola poskytla možnost udělat si státní zkoušku z psaní na. ROMÁNSKÝ SLOH Nejvýznamnější zachované románské stavby na našem území BAZILIKA SV. JIŘÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ ROMÁNSKÝ SLOH - kláštery Nejvýznamnější zachované románské stavby na našem území BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER KLÁŠTER NA STRAHOVĚ Pozoruhodná knihovna ve strahovském klášteře, sčítající statisíce svazků