Home

Zvláštní odborná způsobilost

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů: § 1 (1) Zvláštní odbornou způsobilost prokazují úředníci územních samosprávných celků (dále jen úředníci), kteří vykonávají správní činnost Zvláštní odborná způsobilost (ZOZ) obsahuje souhrn znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností stanovených vyhláškou č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů Zvláštní odborná způsobilost. Co to je zvláštní odborná způsobilost (ZOZ) Kvalifikační požadavky na získání ZOZ ; Seznam subjektů s povolením k odborné příprav Zvláštní odborná způsobilost (ZOZ) k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany K zajištění radiační ochrany je nezbytné, aby osoby, které využívají nebo daným způsobem nakládají se zdroji ionizujícího záření, měly potřebné znalosti v radiační ochraně Zdravotní způsobilost k výkonu povolání Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání

512/2002 Sb. Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti ..

  1. Odbornou způsobilost může provádět pouze osoba, která splňuje zákonem předepsané požadavky uvedené v odstavci Podmínky odborné způsobilosti. Odborně způsobilou osobou může být i sám zaměstnavatel, ale pouze v případě, že je k tomu způsobilý a splňuje-li tyto podmínky
  2. V té souvislosti je též třeba poznamenat, že podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona se zvláštní odborná způsobilost získaná podle dosavadních právních předpisů považuje za splněnou nejdéle po dobu pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
  3. Jedná se o výkony vázané na symbol nositele K3, tedy fyzioterapeuta se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí. Zákon č. 96/2004 Sb., v platném znění, stanoví, že zvláštní odborná způsobilost se získává absolvováním certifikovaného kurzu, jejich seznam je k dispozici na stránkách MZ ČR
  4. Zvláštní odborná způsobilost má obecnou a zvláštní část. Obecná část zahrnuje znalost základů veřejné správy, zvláště obecných principů organizace a činnosti veřejné správy, znalost zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o hlavním městě Praze a zákona o správním řízení, a schopnost aplikace těchto.

Stanovisko Ministerstva financí k problematice zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pro interní auditory územních samosprávných celků Pro činnosti uvedené v příkladech činností v 11. platové třídě je vždy požadována specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost, které nelze prominout. Všeobecné sestry se podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění 399/2017 Sb., zařazují do těchto tříd Zvláštní odborná způsobilost při správě daní a poplatků prokázaná podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za zvláštní odbornou způsobilost při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů podle vyhlášky č V případě osvědčení o zkoušce ZOZ vydaného podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních a obecních úřadů a jejím ověřování (která sice formálně nečlenila zkoušku na obecnou a zvláštní část zkoušky ZOZ, ale fakticky stanovila, že existují.

Obsah zkoušky Institut pro veřejnou správu Prah

Například svářeči odbornou způsobilost nejlépe prokážou svářečským průkazem pro konkrétní typ svařování, který získají u akreditovaných společností po absolvování kurzu Způsob a průběh zkoušky a náležitosti osvědčení § 5 Zkušební komise (1) Zvláštní odbornou způsobilost uchazeče ověřuje tříčlenná zkušební komise složená z odborníků na obecnou část a odborníků na zvláštní část; jeden z jejích členů vykonává funkci předsedy Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje zkouškou, která se skládá u Úřadu nebo jím pověřeného orgánu státu. Náležitosti přihlášky k odborné zkoušce upravuje § 3 vyhlášky č. 432/2011 Sb

mít ZOZ, je potřeba vzít v úvahu § 21 (Zvláštní odborná způsobilost) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků. § 21 odst. 4 Jestliže úředník vykonává 2 nebo více správních činností a) v obci, kde nejsou zřízeny alespoň 2 odbory obecního úřadu nebo kde není zříze (3) Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje se dokladem o vykonání zkoušky. Zaměstnanec je povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost k výkonu správních činností uvedených v odstavci 1 do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru k Agentuře nebo správě národního parku nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon je.

Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti - Radiační ochrana

Odborná způsobilost. Zkoušky odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (dále jen odborná způsobilost), tj. geologické práce definované §2 zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, je povinen dle vyhlášky MŽP č. 206/2001 Sb. o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (dále. ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST OBECNÉ INFORMACE RO SPOLEČNÁ ČÁST strana 12/119 1.2.1 ELEKTRON Elektrony jsou základními, elementárními, stabilními částicemi hmoty, které tvoří elektronový obal atomů. Elektron je nositelem záporného elementárního náboje e = 1,60219.10-19C, jeho klidová hmotnost je m e = 9,1095.10-31k (24.10.2018) Vyšlo ve Sbírce zákonů Dne 9. 10. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 222/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti..

Zvláštní odborná způsobilost (ZOZ) k vykonávání činností

Lékař se zvláštní specializovanou způsobilostí NSP

Náplní je odborná příprava na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v oblasti územního plánování pro pořizování územně plánovací dokumentace a příprava na zkoušku z obecné části. Kurz se koná jednou ročně formou přednášek a zpracování vlastní práce, která prokáže schopnost aplikace znalostí na. Zvláštní odborná způsobilost. Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci.

odborné předpoklady, tedy nově musí mít i zkoušku odborné způsobilosti (vyhláška č. í ó ï/ î ì í ó Sb., kterou se mění vyhláška č. ñ í î/ î ì ì î Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů) Odborná způsobilost je soubor odborných znalostí, které se vztahují k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby, i schopnost jejich uplatnění v praxi. U nákladní dopravy se prokazování způsobilosti vztahuje na dopravu vozidly nad 3,5 tuny

Bez doplnění odborné praxe podle věty prvé až páté získávají specializovanou způsobilost ti lékaři, kteří získali osvědčení České lékařské komory k výkonu soukromé lékařské praxe, vydané nejpozději do 2.4.2004 a nepřetržitě vykonávali zdravotnické povolání lékaře nejméně 5 let z předchozích 6 let, a to ke dni účinnosti zákona, tj. k 2.4.2004. Odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta behaviorálního analytika se získává absolvováním akreditovaného bakalářského studia v oblasti vzdělávání psychologie nebo neučitelská pedagogika a akreditovaného kvalifikačního kurzu asistent behaviorálního analytika. Certifikáty o zvláštní odborné způsobilosti. Převedením specializované způsobilosti na zvláštní odbornou způsobilost podle přílohy č. 3 k této vyhlášce není dotčena specializovaná způsobilost získaná podle dřívějších právních předpisů Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje osvědčením. Úředník je povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost k výkonu správních činností stanovených prováděcím právním předpisem do 18 měsíců . od vzniku pracovního poměru k územnímu samosprávnému celku nebo ode dne, kdy začal. Informace k novele zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních . V měsíci červnu byla schválena novela zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních s účinností od 1.9.2017, kterou se MZ ČR snaží řešit nedostatek zdravotních sester

Odborná a zvláštní odborná způsobilost v hodnocení a

Zvláštní odborná způsobilost získaná podle zvláštních právních předpisů zůstává touto vyhláškou nedotčena. § 23 Zrušuje se vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování, ve znění vyhlášky Ministerstva. Certifikovaným kurzem nelze nahradit získání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Činnosti, ke kterým absolvent získá zvláštní odbornou způsobilost, nesmí být činnostmi, které již absolvent umí z pregraduálního vzdělávání

NZZ, odborná způsobilost, kterou upravují zvláštní právní předpisy* a způsob úhrady zdravotní péče, ale také vznik oprávnění k provozování NZZ atd. -Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, •upravuje navazování smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST OBECNÉ INFORMACE RO SPOLEČNÁ ČÁST strana 12/117 1.2.1 ELEKTRON Elektrony jsou základními, elementárními, stabilními částicemi hmoty, které tvoří elektronový obal atomů. Elektron je nositelem záporného elementárního náboje e = 1,60219.10-19C, jeho klidová hmotnost je m e = 9,1095.10-31k Dne 1. 7. 2017 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva vnitra č. 173/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, jíž dochází k zavedení nové správní činnosti při výkonu veřejného opatrovnictví Zvláštní odborná způsobilost (ZOZ) Pokud zaměstnanec vykonává správní činnost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., tak se na něj bude vztahovat zvláštní odborná způsobilost, která je potřebná k výkonu dané správní činnosti.. ZOZ se skládá ze dvou částí - obecné a zvláštní. Smyslem je ukázat, že danou problematiku (dle výkonu práce) skutečně ovládáte Zvláštní odborná způsobilost (1) Zvláštní odbornou způsobilost prokazuje žadatel úspěšným složením teoretické a praktické zkoušky před komisí jmenovanou dopravcem v souladu s vnitřním předpisem vydaným podle § 35 odst. 1 písm. b). Alespoň 1 člen komise nesmí být v základním pracovněprávním vztahu k dopravci

Nová zvláštní odborná způsobilost pro měření a hodnocení přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech . Náš zaměstnanec pan Bc.Ota Brynda úspěšně složil odbornou zkoušku a bylo mu Státním úřadem pro jadernou bezpečnost uděleno na základě §31 odst. 2 zák. č. 263/2016 Sb., atomový zákon, oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z. 9. V příloze č. 3 části I bodě 9 písm. c) se za slovo certifikátem 14) vkládají slova o absolvování základního kmene pro příslušný obor a číslo 20 se nahrazuje číslem 30.. 10. V příloze č. 3 části I bodě 10 písm. a) se za slova lékařem se vkládají slova specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo. Zvláštní odborná způsobilost (1) Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci

Video: Co znamená pojem zvláštní odborná způsobilost? BOZPinfo

Upozornění ve věci zvláštní odborné způsobilosti UNIFY Č

Odborná způsobilost sociálního pracovníka ; Odborná způsobilost sociálního pracovníka. Metodika posuzování žádostí o akreditaci studijních programů (v 5.2018) (406.16kB) Doporučené postupy; Menu . MPSV. Ministerstvo; Působnost MPSV; Formuláře; Kontakty; Další portály MPSV

312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celk

Zvláštní odborná způsobilost zahrnuje souhrn znalostí a dovedností nezbytných pro výkon činností stanovených prováděcím právním předpisem. Aby však nabytím účinnosti novely stavebního zákona, která jednoznačné požadavky stanovila, nebyla ohrožena kontinuita v činnosti stavebních úřadů byla i novelou umožněna. Výhodou (nikoliv podmínkou) je nejméně tříletá praxe od získání specializované způsobilosti. Vítána je také zvláštní odborná způsobilost nebo zvláštní specializovaná způsobilost v souvisejících nástavbových oborech

a) specializační vzdělávání, b) certifikované kurzy, c) inovační kurzy v akreditovaných zařízeních, která jsou akreditována pro vzdělávací program, jímž se získává odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost pro konkrétní činnosti, v nichž si má zdravotnický pracovník obnovit znalosti a. 2013: Zvláštní odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru dětské dermatovenerologie 2014: Zvláštní odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru korektivní dermatologie 2013: Certifikát - Komplexní léčba lymfedému včetně manuální mízní drenáže . Odborná praxe: Od 2012 Dermatovenerologická.

Zvláštní odborná způsobilost jiné osoby Ministerstvo umožní získat zvláštní odbornou způsobilost podle § 21 osobě, která nevykonává správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem, pokud dosáhla věku 18 let a je plně svéprávná; náklady na získání zvláštní odborné způsobilosti nese tato osoba 2.3.3 Zvláštní odborná způsobilost Zvláštní odbornou způsobilost prověřuje ministerstvo prostřednictvím jím sestavené třílenné komise, která se skládá z odborníků na zvláštní a obecnou þást, dále pak komisi tvoří předseda, který komisi řídí a ostatní þlenové dle § 23 zákona o úřednících Zvláštní odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru gerontopsychiatrie: 2007: Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru psychiatrie: 2004 - 2008: Čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii v Praze: 2002: 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze v obor všeobecné. 4) Zvláštní odborná způsobilost - pro vymezené činnosti (které prohlubují získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost) se získává absolvováním certifikovaného kurzu , což je dle § 61 zákona č. 96/2004 Sb. forma vzdělávání podle vzdělávacíh 6) Zvláštní odborná způsobilost k výkonu povolání pro vymezené činnosti, které prohlubují získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost, se získává absolvováním certifikovaného kurzu (dále jen CK), což je dle § 61 zákona č. 96/2004 Sb

Stanovisko k problematice zkoušek zvláštní odborné

na žádost úředníka územního samosprávného celku bylo Ministerstvem vnitra vydáno osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání, na základě kterého nemusí být zvláštní odborná způsobilost úředníka ověřena zkouškou, jestliže žadatel prokáže, že obsah a rozsah vzdělání získaného úředníkem jsou rovnocenné přípravě ke zkoušce zvláštní odborné. Odborná způsobilost v oboru Specializovaná způsobilost v oboru Zvláštní odborná způsobilost v oboru Jiná speciální odborná způsobilost ROZVRH HODIN POSKYTOVÁNÍ PÉČE (hh:mm) od do od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle DOBA OBVYKLÉ PŘÍTOMNOSTI VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA NA PRACOVIŠTI Počet dnů v týdn Směrnice o veřejných zakázkách stanovují zvláštní povinnosti související s osobními kapacitami soukromého partnera, jako je osobní situace kandidáta, jeho ekonomická a finanční kapacita, jeho způsobilost vykonávat příslušnou odbornou činnost a jeho technická a/nebo odborná způsobilost (29 ) Odborná způsobilost personálu Odborná způsobilost pečovatele/ky. Péči o děti v rámci miniškolky poskytuje pečovatel/ka, s nímž/níž má zřizovatel uzavřen pracovní poměr. Pečovatelem/kou se může stát osoba, která je: (zvláštní odborné způsobilosti) pro příslušnou činnost vydaný zařízením akreditovaným. POŽADAVKY: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví zvláštní odborná způsobilost na správní činnost územní rozhodování a.

Lékařské prohlídky žáků středních škol a studentů vysokých

Tímto předpisem je vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, která v § 1 taxativním způsobem uvádí správní činnosti, u nichž úředníci ÚSC prokazují zvláštní odbornou způsobilost. Oprávněnou úřední osobou je nejen osoba, která fakticky provádí. Obor Požadovaná odborná a jiná. zvláštní způsobilost. podle § 27 odst. 1 a 2. zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění. zákona č. 356/1999 Sb. Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle § 27 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 356/1999 Sb Odborná způsobilost je soubor odborných znalostí, které se vztahují k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby, i schopnost jejich uplatnění v praxi. U nákladní dopravy se prokazování způsobilosti vztahuje na dopravu vozidly nad 3,5 tuny Odborná způsobilost žadatelů o vydání licence strojvedoucího a osvědčení Komise, před kterou se skládá zkouška ze zvláštní odborné způsobilosti, má 3 členy. Alespoň 1 člen komise musí být držitelem licence strojvedoucího. Zkoušku je nutné složit nejpozději do 1 roku o Odborná způsobilost pro tzv. malou dopravu - pro nákladní dopravu provozovanou vozidly do 3,5 tuny a pro osobní dopravu provozovanou vozidly do 9 osob vč. řidiče se neprokazuje. Dne 4. 12. 2011 vstoupilo v platnost Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES).

2) Zvláštní - odborná nebo jiná způsobilost; prokazuje se např. výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem, rekvalifikačním dokladem. Dělení živností:. Z hlediska předmětu podnikání - a) obchodní - koupě a prodej zboží, ubytovací činnost, cestovní kanceláře, provádění dražeb) b) výrobní - výrobce je oprávněn výrobky i. Zvláštní podmínky provozování živnosti: Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou č. 3 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v uvedené příloze Zvláštní odborná způsobilost zahrnuje přípravu a ověření zvláštní odborné způsobilosti. Je k ní povinen: * Úředník, který k 1. lednu 2003 vykonával správní činnost, pro kterou je předepsána zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb. Měl by být přihlášen ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti do konce.

Stanovisko k zařazování všeobecných sester do platových

Zvláštní podmínky provozování živnosti. (1) Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují. (2) V případě změny nebo doplnění požadavků na odbornou způsobilost po vzniku živnostenského oprávnění se nepožaduje prokázání. Tento zákon v § 11 Zvláštní odborná způsobilost na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy, uvádí, že mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně obsluhovat jen zvlášť odborně. Zvláštní odborná způsobilost - RTG Člen České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČASVLMZ), Č len České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahra Zvláštní odborná způsobilost - ovzduší. Certifikát manažer jakosti (TQM, EMS apod.) Certifikát London School: Anglický jazyk - regionální politika a Evroá unie. Autorizace ke zpracování odborných posudků a rozptylových studií. Odborně způsobilá osoba k provádění zkoušek těsnosti

Vyplnění formulářů: Živnosti volné

Zvláštní odborná způsobilost (§ 11) Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci § 49a Odborná způsobilost pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Sociálně-právní ochranu mohou přímo poskytovat osoby, které získaly odbornou způsobilost Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. d) odborná způsobilost. (1) Finanční způsobilost lze prokázat všemi způsoby uvedenými v přímo použitelném předpisu Evroé unie15). Žadatel o koncesi, který povede účetnictví, může finanční způsobilost prokázat zahajovací rozvahou. Zurka.cz. Vítejte na informačním portálu odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Klíčovými dokumenty odboru jsou: zásady územního rozvoje a územní studie pro Brno a okolí. YouTube

Výběrové řízení na vedoucího stavebního odboru MěÚŽivnosti vázané | živnosti vázané živnosti vázané - seznamFirma | Aktivita-RadonNáš tým | Klinika psychologie a psychoterapieBlecha obecnáŘidičské oprávnění skupiny "A1" | Autoškola Dobiáš

zvláštní - odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují. Živnostenské oprávnění - oprávnění provozovat živnost. Průkaz živnostenského oprávnění - výpis živnostenského rejstříku (výpis) Odborná způsobilost Specializovaná odborná školení zaměstnanců Společnosti se provádí k získání zvláštní odborné způsobilosti nebo jiné kvalifikace potřebné k prokázání potřebných znalostí a dovedností. Požadavky na odbornou způsobilost ve společnosti Skanska jsou stanoveny interními předpisy Skanska prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem, nebo b) splňuje-li podmínky stanovené v § 34 odst. 1 nebo v § 43 odst. 10. (2) Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje osvědčením. Úředník je povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost k výkonu správních činností stanovenýc Získání odborné způsobilosti - Akreditované kvalifikační kurzy. Akreditované kvalifikační kurzy - základní informace a aktuální nabídka Absolventi tohoto kurzu mohou, v případě že chtějí získat i zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany podle Atomového. zvláštní odborná způsobilost v PO výhodou; odborná způsobilost bezpečnostní technik dle vyhlášky č. 298/2005 Sb., v platném znění výhodou; další odborné způsobilosti (kvalifikace) z bezpečnostní oblasti výhodou..